Bộ điều khiển khả trình

Hiệu suất hoạt động tin cậy đã được chứng minh, hỗ trợ dài hạn và có sự đổi mới, sê-ri MELSEC đáp ứng được các ứng dụng kiểm soát với phạm vi lớn.